Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

20:22
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viapoppyseed poppyseed
20:21
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
20:21
20:19
1403 e972
Reposted fromBilet Bilet viagdziejestola gdziejestola
20:18
2073 b383
Reposted fromsoSad soSad viadusz dusz
20:16
20:12
20:12
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx vialexxie lexxie
18:22
18:19
Reposted frombluuu bluuu
18:17
8117 f148
Reposted fromoutoflove outoflove vialaj laj
18:16
4597 19a9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaexistential existential
18:16
7698 3821 500
Reposted fromphilipp philipp viabng123 bng123
18:14
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
18:12
18:12
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutline outline
18:09
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
18:09
18:08
18:07
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl